Beroepscode

Beroepscode en gedragsregels Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Diëtisten, die zich aanmelden voor opname in het Basisregister van het Kwaliteitsregister voor Paramedici, verklaren daarmee de, door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten opgestelde, Beroepscode en Gedragsregels voor de Diëtist te onderschrijven.

1. Algemeen

 • De diëtist benadert de consument zonder aanziens des persoons
 • De diëtist gaat uit van de voedingsgewoonten en respecteert de levensopvattingen van de patiënt/cliënt
 • De diëtist is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep
 • De diëtist kan verantwoording van zijn handelen afleggen
 • De diëtist houdt kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van het beroep op peil
 • De diëtist verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek

2. In relatie tot collegae

 • De diëtist is bereid collegae hulp te bieden krachtens zijn deskundigheid en ervaring.
 • De diëtist is bereid samen te werken.
 • De diëtist toont respect voor zij collegae.
 • De diëtist wijst een collega op de beroepscode of gedragsregels, indien hij hiermee in strijd handelt.
 • De beroepscode en gedragsregels hebben ook betrekking op stagiaires van de opleiding diëtetiek.

3. In relatie tot de samenleving

 • Het handelen van de diëtist is gericht op het verbeteren, bevorderen of handhaven van het welzijn van de bevolking.
 • De diëtist tracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van vording en diëtetiek.
 • De diëtist kan public relations bedrijven voor het beroep in het algemeen.
 • De diëtist kan persoonlijke reclame maken voor zijn werkzaamheden, mits deze het beroepsbeeld niet schaadt.
 • Het beroep diëtist kan worden genoemd in reclame-uitingen van producten en productgroepen, mits deze zich beperken tot voedingskundige informatie en is voldaan aan de volgende voorwaarden: (1) de uitspraken van de diëtist betreffen uitsluitend kennis en geen mening of verwachting; (2) bronvermelding van de informatie is gegeven.
 • De diëtist kan producten aanbevelen, hierbij geeft hij duidelijke en eenduidige informatie met gegevens over de herkomst van de informatie.

4. Paramedische werkzaamheden

Algemeen

 • De diëtist geeft elke patiënt de meest adequate behandeling.
 • De diëtist stelt de belangen van de patiënt/cliënt op de eerste plaats.
 • De diëtist verricht geen handelingen die buiten het gebied van zijn paramedische deskundigheid gaan.

In relatie tot patiënt/cliënt

 • De diëtist stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt.
 • De diëtist eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de patiënt/cliënt.
 • De diëtist informeert de patiënt/cliënt op begrijpelijke wijze.
 • De diëtist gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de patiënt/cliënt is verkregen.
 • De diëtist verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie.
 • De diëtist staakt de behandeling, indien de patiënt/cliënt dat vraagt.
 • De diëtist onderneemt actie wanneer hij de patiënt/cliënt schade heeft berokkend.
 • De diëtist onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de patiënt/cliënt.
 • De diëtist heeft geheimhoudingsplicht.
 • De diëtist verstrekt alleen na overleg met de patiënt/cliënt informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.
 • De diëtist experimenteert alleen met een nieuwe behandelingsmethode, als voldaan is aan de volgende voorwaarden: (1) overleg is gepleegd met collegae, een ethische commissie en dergelijke; (2) toestemming is verkregen van de patiënt/cliënt; (3) de patiënt/cliënt op de hoogte is van mogelijke risico’s van een dergelijke behandeling.
 • De diëtist draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
 • De diëtist geeft inzage in het dossier als de patiënt/cliënt hem daarom vraagt.

In relatie tot andere hulpverleners

 • De diëtist verricht paramedische werkzaamheden alleen op verwijzing van een arts of tandarts, zoals wettelijk is vastgelegd.
 • De diëtist informeert de verwijzer over de behandeling, zoals wettelijk is geregeld
 • De diëtist werkt in goede samenwerking met andere werkers in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening
 • De diëtist is bereid voor collegae waar te nemen.

Met betrekking tot dossiervorming

 • De diëtist legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.
 • De diëtist verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
 • De diëtist zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de patiënt/cliënt mee.
 • De diëtist ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 • De diëtist bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan noodzakelijk is.
 • (Bewaartermijn is 15 jaar (een patiënt moet schriftelijk aangeven of het korter dan wel langer bewaard moet blijven, met een minimum termijn van 5 jaar in acht nemen.)