Disclaimer en aansprakelijkheid

Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, graphics, logo etcetera), alsmede alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de website, berusten bij Leefstijl en Dieet te Tilburg. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leefstijl  en Dieet mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Leefstijl en Dieet geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.